0,00
Geen producten in de winkelwagen.

Artikel 1 DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: RLLY: De gebruiker van deze algemene voorwaarden; Klant: De natuurlijke persoon die een offerte bij RLLY heeft aangevraagd of een activiteit bij RLLY aanvraagt; Deelnemer: Een persoon die deelneemt aan een RLLY; Overeenkomst: De overeenkomst tussen klant en RLLY; RLLY: De activiteit, route, die gevolgd wordt; PREMIUM- RLLY: De betaalde RLLY’s waarbij grotere groepen van toepassing zijn, en gecombineerd met een arrangement kunnen worden. Spelmaterialen: Alle materialen die voor deelname van de RLLY worden verstrekt

Artikel 2 WERKINGSSFEER:

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die gesloten wordt die RLLY met de klant aangaat en op alle aanbiedingen en offertes van RLLY; 2.2 Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met RLLY voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken; 2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk of via de mail overeen zijn gekomen; 2.4 Opdrachtgever draagt ervoor zorg en staat ervoor dat deze algemene voorwaarden onder alle deelnemers van de RLLY bekend zijn en akkoord zijn met de voorwaarden; 2.5 Indien een bepaling in deze Voorwaarden (en/of een eventueel nader overeengekomen afwijkend/ aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen (en het eventuele nader overeengekomen beding) onverlet. In deze Voorwaarden zal in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel als mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen.

Artikel 3 AANBOD EN OFFERTES:

3.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven; 3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan RLLY opgegeven eisen, specificaties en andere gegevens waarop RLLY haar aanbieding baseert. Indien de door de klant verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn, dan worden de extra kosten die RLLY daardoor heeft moeten maken aan de klant in rekening gebracht; 3.3 Kennelijke fouten of vergissingen op de website, in folders, publicaties en offertes van RLLY binden RLLY niet; 3.4 Alle in een aanbieding, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door de klant niet voor andere doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven bij RLLY berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van RLLY. RLLY behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen; 3.5 Indien RLLY in het kader van een offertetraject voor de klant een spel heeft ontwikkeld en de klant de offerte van RLLY afwijst, dan is het de klant uitdrukkelijk niet toegestaan het ontwikkelde spel, op welke wijze dan ook, te gebruiken, uit te voeren of aan derden kenbaar te maken. Handelt de klant in strijd met dit artikel, dan dient de klant alle schade aan RLLY te vergoeden die RLLY daardoor lijdt. Onder schade dient tevens te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 4 WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

4.1Enkel en alleen de vertegenwoordigingsbevoegde perso(o)n(en) van RLLY is (zijn) bevoegd om in de overeenkomst bedingen op te nemen, die afwijken van deze Voorwaarden. Artikel 5 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

5.1De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de offerte heeft ondertekend en aan RLLY heeft geretourneerd dan wel op het moment dat de klant op enige andere wijze akkoord is gegaan met het aanbod van RLLY.

Artikel 6 UITVOERING OVEREENKOMST 6.1 RLLY zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. 6.2 De klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de uit te voeren werkzaamheden kan worden beïnvloed, als partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. 6.3 RLLY heeft het recht bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 6.4 RLLY heeft het recht het spelen van het spel op de overeengekomen uitvoeringsdatum af te lassen indien naar haar mening het spelen van het spel wegens van buitenkomende omstandigheden, zoals, maar zeker niet beperkt tot, extreme weersomstandigheden of lokale overheidsmaatregelen, niet verantwoord of niet mogelijk is. In een dergelijk geval wordt met de klant in overleg getreden om een nieuwe datum voor het spelen van het spel overeen te komen. Het annuleren van het spel door RLLY wegens van buitenkomende omstandigheden geven de klant niet het recht de overeenkomst kosteloos te annuleren.

Artikel 7 ANNULERING 7.1 Annulering van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden; 7.2 Bij annulering worden de annuleringskosten bij klant in rekening gebracht, de annuleringskosten bedragen: a. annuleert de klant de overeenkomst waarbij een RLLY op maat is gemaakt, dan worden de reeds gemaakte kosten op uur basis aan de klant in rekening gebracht; b. bij annulering tot 2 weken voor uitvoeringsdatum wordt €60 (exclusief BTW) administratiekosten in rekening gebracht; c. bij annulering tussen de 2 weken en 7 dagen voor de uitvoeringsdatum: 25% van het geoffreerde bedrag; d. bij annulering tussen de 7 dagen en 3 werkdagen voor de uitvoeringsdatum: 50% van het geoffreerde bedrag; e. bij annulering op de dag van uitvoering of korter dan 3 werkdagen voor de uitvoeringsdatum: 100% van het geoffreerde bedrag; 7.3 Deze voorwaarden gelden ook wanneer er betaald is voor een arrangement of vervoersmiddel; 7.4 Ongunstige weersomstandigheden op de dag van de RLLY geven de klant niet het recht om de activiteit kosteloos te annuleren, hierbij gelden de normale annuleringsvoorwaarden- en kosten.

Artikel 8 WIJZIGINGEN OVEREENKOMST 8.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen; 8.2 De eventuele meerkosten die voortvloeien uit het wijzigen van de overeenkomst worden aan de klant in rekening gebracht; 8.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal RLLY de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 9 VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT 9.1 De opdrachtgever is verplicht bij de totstandkoming van de overeenkomst alle persoonlijke omstandigheden van zichzelf en/of degenen namens wie hij de Overeenkomst aangaat aan RLLY te melden, voor zover deze van invloed kunnen zijn op een goed verloop van de activiteit; 9.2 Alle deelnemers worden geacht voor aanvang van de activiteit zelf of via de opdrachtgever een voldoende dekkende reis en/of ongevallenverzekering te hebben afgesloten. Indien RLLY hiervoor zorg dient te dragen, dient daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk worden verzocht; 9.3 De klant is verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van RLLY of diens vertegenwoordiger om de goede uitvoering van de overeenkomst te bevorderen. De deelnemer die zodanige hinder of last veroorzaakt dat daardoor de uitvoering van de activiteit in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, die de veiligheid van zichzelf of anderen in gevaar brengt of die op onverantwoorde wijze omgaat met natuur en milieu, kan zonder enige waarschuwing door RLLY of diens vertegenwoordiger van (verdere) deelname aan de activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant; 9.4 De klant is verplicht het ter beschikking gestelde materiaal te gebruiken op een wijze waartoe het krachtens zijn aard is bestemd. De klant mag geen wijzigingen in het materiaal aanbrengen of deze aan derden in gebruik geven zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van RLLY. De klant stelt RLLY zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk bij het einde van de activiteit op de hoogte van enige beschadiging of verlies van materialen. De klant zal de ter beschikking gestelde materialen in dezelfde staat als waarin de klant deze heeft ontvangen – aan het einde van de activiteit op de vooraf afgesproken plaats overdragen aan RLLY. Eventuele kosten voor schoonmaak, vervanging etc. komen voor rekening van de klant; 9.5 RLLY houdt zich het recht voor om fotografische of andere opname die tijdens de activiteiten zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen dient voorafgaand aan de activiteit schriftelijk worden ingediend. 9.6 Indien een deelnemer jonger is dan 18 jaar en niet wordt vergezeld door een meerderjarige, dient de deelnemer aan RLLY een verklaring van geen bezwaar van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) te overhandigen, dan wel dien(t)(en) de wettelijke vertegenwoordiger(s) het inschrijfformulier te ondertekenen; 9.7 De klant is en blijft zelf verantwoordelijk voor het in voldoende conditie verkeren om de activiteit te beoefenen, alsmede het verantwoordelijk deelnemen aan de activiteit; 9.8 Voor alle gemotoriseerde activiteiten is het verplicht dat de deelnemer beschikt over een geldig rijbewijs voor het betreffende soort voertuig. Dit rijbewijs dient op eerste verzoek van RLLY te wordt getoond.

Artikel 10 AANSPRAKELIJKHEID EN VERJARING

10.1 RLLY kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld; 10.2 RLLY is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het spelen van het spel, zoals verlies, beschadiging of diefstal van materiële goederen; 10.3 RLLY is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat RLLY is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens; 10.4 RLLY is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen, overlijden, schade of lichamelijk letsel die ontstaan zijn tijdens het spelen van het spel of voor eventuele boetes die aan de klant zijn opgelegd tijdens het spelen van het spel. Het spelen van het spel is geheel voor eigen risico. Indien de klant of een speler tijdens het spelen van het spel schade toebrengt aan zichzelf en/of aan derden, dan is de klant of de betreffende speler daar zelf verantwoordelijk voor. RLLY kan hiervoor nimmer aansprakelijk worden gesteld. 10.5 RLLY is niet aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt door aanhouding door de politie en/of andere autoriteiten tijdens het spelen van het spel wegens het door de klant niet-naleven of vermeende niet-naleving van de wettelijke voorschriften. Alle gevolgen hiervan zijn voor rekening van de klant; 10.6 RLLY is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gedrag van andere spelers; 10.7 Wijzigingen in plaatselijke omstandigheden, zoals een wijziging in een verkeerssituatie, kunnen er toe leiden dat het spel niet geheel gespeeld kan worden. RLLY kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. 10.8 RLLY is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 10.9 Indien RLLY aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van RLLY beperkt tot het aan de klant gefactureerde bedrag. 10.10 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van RLLY of haar ondergeschikten. 10.11 Alle aanspraken jegens RLLY die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij RLLY zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 11 SPELMATERIALEN

11.1 Gedurende het spel worden door RLLY aan elk team van het spel spelmaterialen ter beschikking gesteld. 11.2 De spelmaterialen blijven te allen tijde eigendom van RLLY; 11.3 Het is niet toegestaan veranderingen aan de spelmaterialen aan te brengen of om de spelmaterialen te repareren. 11.4 De speler mag de spelmaterialen enkel gebruiken overeenkomstig met de activiteit; 11.5 Indien de klant niet in staat is om, om welke reden dan ook, alle ter beschikking gestelde spelmaterialen na afloop van het spel aan RLLY te retourneren, dan is de klant aan RLLY een door RLLY te bepalen schadevergoeding verschuldigd ter grootte van de nieuwwaarde op basis van de op dat moment geldende verkoopprijs van de spelmaterialen. 11.6 De klant is vanaf het moment dat de spelmaterialen ter beschikking zijn gesteld aansprakelijk voor schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van de spelmaterialen.

Artikel 12 FACTURATIE EN BETALING

12.1 Facturatie geschiedt vooraf. De betalingstermijn is 14 dagen. Het factuurbedrag dient in ieder geval 3 dagen voor aanvang van het spel te zijn voldaan, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen; 12.2 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de betalingstermijn, dan is de klant vanaf de datum dat de vordering opeisbaar is de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40; 12.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van RLLY op de klant onmiddellijk opeisbaar; 12.4 Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom; 12.5 RLLY kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan RLLY verschuldigde bedragen betaald heeft;

Artikel 13 OPZEGGING EN ONTBINDING 13.1 RLLY is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en bij faillissement of surseance van betaling van de klant dan wel zijn onderneming; 13.2 Voorts is RLLY bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden of op te schorten indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht; 13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van RLLY op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien RLLY de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

Artikel 14 PRIJS 14.1 Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw; 14.2 RLLY heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen; 14.3 Met de klant kan overeengekomen worden dat het uitwerken van het spel concept op uur basis gefactureerd wordt. Het uurtarief wordt vooraf aan de klant kenbaar gemaakt.

Artikel 15 AANTAL SPELERS

15.1 De PremiumRLLY kan enkel plaatsvinden indien er minimaal 10 spelers zijn; 15.2 Indien de klant na de totstandkoming van de overeenkomst het aantal spelers wenst te wijzigen, dan dient de klant daartoe schriftelijk een verzoek bij RLLY in te dienen. Indien dit verzoek wordt gehonoreerd, dan wordt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld en worden de eventuele extra kosten van de wijziging van het aantal spelers aan de klant kenbaar gemaakt. Indien het verzoek niet wordt gehonoreerd of indien het aantal spelers lager is dan het in eerste instantie overeengekomen aantal spelers, dan blijft het totale overeengekomen bedrag verschuldigd.

Artikel 16 GEHEIMHOUDING 16.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is; 16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, RLLY gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en RLLY zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is RLLY niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade hierdoor ontstaan.

Artikel 17 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

17.1 Op elke overeenkomst tussen RLLY en de klant is Nederlands recht van toepassing. 17.2 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en RLLY worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar RLLY gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft de mogelijkheid binnen 1 maand nadat RLLY schriftelijk een beroep heeft gedaan op dit artikel om voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Autorally

 29,50